Универзумот

518 универзумот Als Albert Einstein im Jahr 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: «Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein» (Psalm 103,11-12).

Да, Божјата благодат е толку неверојатно реална заради жртвата на неговиот единствен син, нашиот Господ Исус. Формулацијата на псалмистот „Досега истокот е од запад“ намерно оди над нашата имагинација на скала што дури и го надминува воочливиот универзум. Како резултат, никој не може да го замисли степенот на нашето откупување во Христа, особено ако се земе предвид тоа што вклучува. Нашите гревови нè одвојуваат од Бога. Но, Христовата смрт на крстот промени сè. Јазот меѓу Бога и нас е затворен. Бог го помири светот со самиот себеси во Христа.

Ние сме поканети да влеземе во своето дружење како во семејство, во совршен однос со Триединиот Бог за сета вечност. Тој ни го испраќа Светиот Дух, кој ни помага да му пристапиме и да го ставиме својот живот под негова грижа, за да станеме како Христос.

Ако погледнете на следниот пат во ноќното небо, се сеќавам дека Божјата благодат ги надминува сите димензии на вселената и дека дури и најдалеку познат за нас растојанија се мали во однос на степенот на неговата љубов кон нас.

од Џозеф Ткач


PDFУниверзумот